REGULAMIN SERWISU AAASPRZEDAM.PL Z DNIA 11.03.2019 R.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY
 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Serwis dostępny pod adresem internetowym http://aaasprzedam.pl prowadzony jest przez przedsiębiorcę działającego pod firmą Coster Solutions Tomasz Kostrzewa, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, NIP 1251403138 oraz REGON 140877068, adres poczty elektronicznej: bok@aaasprzedam.pl, telefon: +48579845211(dalej też "AAASPRZEDAM").
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu (z wyjątkiem pkt. 8 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca (dalej też "Administrator"). Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Ochrony Prywatności oraz w Rozdziale 6 Regulaminu.
  4. Korzystanie z Serwisu przez Klienta jest płatne na zasadach określonych w Regulaminie i stronach Serwisu.
  5. Definicje:
   1. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta.
   2. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (KONSUMENT/KLIENT); osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (PRZEDSIĘBIORCA/KLIENT), która korzysta z Serwisu.
   3. KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
   4. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
   5. KONTO - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy.
   6. DOMENA INTERNETOWA – wybrany adres strony internetowej zarejestrowanej na rzecz Usługodawcy przekierowujący na wskazany przez Klienta adres internetowy.
   7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
   8. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI - dostępny w Serwisie w zakładce "Polityka Prywatności" dokument w postaci elektronicznej zawierający szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Usługodawcę (dalej też "Administrator") danych osobowych i ich ochronę przez Administratora w związku z prowadzonym Serwisem.
   9. SERWIS- Serwis najmu dostępu do Domen Internetowych dostępny pod adresem internetowym: http://aaasprzedam.pl
   10. USŁUGODAWCA - AAASPRZEDAM.
   11. UMOWA - umowa najmu DOMENY INTERNETOWEJ zawierana między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu.
   12. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa obejmująca Konto, Formularz Rejestracji, świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
   13. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówień zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy najmu DOMENY INTERNETOWEJ.

 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE
  1. W ramach Serwisu można korzystać z Usług Elektronicznych.
   1. Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków - (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) akceptacji każdego z obowiązkowych oświadczeń, (3) kliknięciu pola "Zapisz" lub "Załóż konto". W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy i NIP, adres poczty elektronicznej, hasło.
   2. ZAMÓWIENIE – do złożenia zamówienia niezbędne jest założenie Konta w Serwisie.
   3. Najem Domen Internetowych jest płatny zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie Serwisu w zakładce "Oferta".
   4. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej.
   5. Konto w Serwisie świadczone jest przez czas nieoznaczony.
   6. Korzystanie z ZAMÓWIENIA ma charakter czasowy tj.:
   7. Najem wybranej Domeny Internetowej jest ważny przez okres wybrany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia i jego opłacenie.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
   2. Dostęp do poczty elektronicznej.
   3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 47.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 37.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 50.0.0 i wyższej.
   4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
   5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich własności intelektualnej osób trzecich.
  4. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY
  1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Ogłoszeniach dla Klienta podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Cena Najmu Domeny Internetowej uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki. Usługodawca jest zwolniony z podatku VAT - kwota netto równa się kwocie brutto.
  3. Zawarcie Umowy za pomocą Formularza Zamówień.
   1. W celu zawarcia Umowy niezbędne jest wcześniejsze założenie Konta.
   2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez wyświetlenie stosownej wiadomości na stronie Serwisu po złożeniu Zamówienia - z tą chwilą zostaje zawarta Umowa między Klientem, a Usługodawcą. Dodatkowo, Usługodawca przesyła na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji.
  4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu.

 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
  1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:
   1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy.
    1. Bank: mBank
    2. Numer rachunku: PL67 1140 2004 0000 3302 7695 8842
   2. Mikropłatności
    1. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.
  2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl
  3. Obsługę Mikropłatności prowadzą:
   1. Przelewy24.pl
  4. W celu skorzystania z Mikropłatności Usługodawca będzie przekazywał przelewy24.pl następujące dane osobowe Klientów, niezbędne do skorzystania z Mikropłatności: adres IP, adres e-mail, imię, nazwisko, kod kraju, nazwa (firma) przedsiębiorcy, numer NIP. W zakresie skorzystania z Mikropłatności, przelewy24.pl są niezależnym od Usługodawcy administratorem danych osobowych Klientów przekazanych przez Usługodawcę do przelewy24.pl, w rozumieniu RODO.
  5. Dane osobowe Klientów przekazane przez Usługodawcę do przelewy24.pl będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z przepisami RODO.
  6. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy faktury w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Podanie danych Usługobiorcy w Formularzu Rejestracji oraz w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia w Serwisie jest dobrowolne. Jednakże korzystanie z Serwisu w tym zawarcie Umowy i jej wykonanie przez Usługobiorcę, nie jest możliwe bez podania przez Klienta danych osobowych.
  2. W celu korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu niezbędne jest (1) założenie Konta (2) skorzystanie z Formularza Rejestracji lub (3) złożenie Zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie wraz z (4) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę oraz (5) zaakceptowanie Regulaminu Serwisu oraz Polityki Ochrony Prywatności.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są w szczególności : ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.) oraz RODO.
  4. Dane przekazywane przez Usługobiorców w trakcie korzystania z Serwisu mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę w następujących celach: (1) korzystania z Serwisu (2) realizacji Zamówień w tym przekazanie danych Usługobiorcy, Klientom lub podmiotom obsługującym systemy Mikropłatności (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), (3) realizacji Usług Elektronicznych, (4) ewidencjonowania Klientów Serwisu , (5) kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych Zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (6) w celach podatkowych.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: (1) Klientom (2) podmiotom obsługującym system Mikropłatności (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), (3) urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonania Umowy.
  7. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca. W każdym momencie Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  8. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): (1) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę, (2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca, (3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi Elektronicznej, (4) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu.
  10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorcy przysługują określone prawa, w tym: (1) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Usługobiorcy; (2) prawo do sprostowania tych danych; (3) prawo do usunięcia tych danych, (4) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (5) prawo do przenoszenia tych danych; (6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów); (7) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO.
  11. Usługobiorca może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili Newsletterów. W takim przypadku Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwis w celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Usługobiorcy informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu się Usługobiorcy na Konto w Serwisie lub poprzez przesłanie maila na adres e-mail: odo@coster.solutions. Przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach Usługodawcy, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.
  12. Dane Usługobiorców Serwisu mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się na Konto w Serwisie za pomocą Loginu i Hasła lub poprawiane i zmieniane za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie maila na adres e-mail: odo@coster.solutions.
  13. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Usługobiorcy jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.
  14. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Usługobiorcy i usunięciem Konta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.
  15. Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy, Administrator danych osobowych usunie dane Usługobiorcy na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Usługobiorcy po usunięciu Konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia Zamówienia lub Umowy czy też Usług Elektronicznych.
  16. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).

 6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
  2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@aaasprzedam.pl lub też pisemnie na adres: Coster Solutions Tomasz Kostrzewa, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli oj ej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba, że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
   3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. W wypadku Usługobiorców będących Przedsiębiorcami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu w tym korzystania z Usług Elektronicznych można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@coster.solutions lub też pisemnie na adres: Coster Solutions Tomasz Kostrzewa, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.
  2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.
  5. Odstąpienie od Umowy jest niemożliwe w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014. poz. 827 z późn. zm.) tj: (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami.
  2. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu oraz faktu zawarcia Umowy.
  3. Klient ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność, do wysokości rzeczywiście wyrządzonej szkody, za wszelkie szkody wyrządzone Usługodawcy lub osobom trzecim w związku z korzystaniem z Serwisu.
  4. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Umowy. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  2. Zmiana Regulaminu:
   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: (1) zmiany przepisów prawa; (2) zmiany sposobów płatności - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
   2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
   3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
   4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego.
   1. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11 marca 2019 roku.